Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.sulejowek.pl

Treść strony

REGULAMIN korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.

§ 2

Zbiory Biblioteki udostępniane są:

 1. prezencyjnie, tzn. na miejscu w Czytelni Biblioteki,
 2. drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki,
 3. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Biblioteki.

§ 3

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

II. Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki

§ 4

 1. Wypożyczalnia jest czynna przez 4 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy Sulejówka ze stałym zameldowaniem. Inni bez stałego zameldowania uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu kaucji, której wysokość ustala Dyrektor Biblioteki.
 3. Czytelnik pełnoletni przy zapisie obowiązany jest do:
  1. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, zawód
  2. złożenia na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz wyrażenia zgody podpisem na przetwarzanie danych osobowych w celach sprawozdawczych
  3. czytelnik niepełnoletni musi złożyć przy zapisie poręcznie rodziców lub opiekunów
  4. czytelnik obowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca nauki, zawodu.

§ 5

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres do 1-go miesiąca. Możliwe jest przedłużenia terminu wypożyczenia, kiedy na daną pozycję nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
 3. Biblioteka rezerwuje poszukiwane dzieła także na zgłoszenia telefoniczne.
 4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może dostarczyć materiały do domu.
 5. Cenne pozycje wypożyczane są na rewers lub za kaucją wyznaczoną przez Dyrektora Biblioteki, która jest uzależniona od rodzaju i wartości danego dzieła.

§ 6

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, do zabezpieczenia przed wszelkimi uszkodzeniami i zabrudzeniami. Powinien zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem. Drobne uszkodzenia powinny być przez bibliotekarza odnotowane na karcie książki.

§ 7

Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą konsekwencje:

 1. indywidualne upomnienia na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik,
 2. zastosowanie sankcji finansowych przez obciążenie zalegającego opłatą za każdy miesiąc po terminie zwrotu (2 zł za każdą książkę)
 3. czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni,
 4. wstąpienie na drogę sądową o zwrot należności.

§ 8

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

 1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu, tego samego lub nowszego wydania,
 2. zapłacić koszt naprawy dzieła u introligatora,
 3. wykonać albo zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie jest aktualnie niemożliwe,
 4. dostarczyć inne dzieło znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę,
 5. zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło, wyznaczoną przez dyrektora lub kierownika Biblioteki na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych,
 6. czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych.

III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki

§ 9

Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach pracy Wypożyczalni.

 1. Prawo do korzystania mają wszyscy chętni, zameldowani w Sulejówku i bez stałego zameldowania.
 2. Korzystający z księgozbioru na miejscu zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek i toreb.
 3. Zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, pozostawienie u niego dowodu tożsamości, wpisanie się do zeszytu odwiedzin i zamówienie potrzebnych materiałów.
 4. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania posiłków, wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
 5. Wymagane jest stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.

§ 10

W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik ponosi takie same konsekwencje jak przy wypożyczaniu materiałów na zewnątrz.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11

Biblioteka pobiera:

 1. opłaty za kopiowanie fragmentów niektórych materiałów
 2. kaucje na zabezpieczenie wypożyczanych materiałów bibliotecznych od osób, które nie są stałymi mieszkańcami Sulejówka lub za materiały szczególnie cenne,
 3. opłaty za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów
 4. odszkodowania za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych, których nie można nabyć w sprzedaży rynkowej,
 5. zasady pobierania opłat, o których mowa oraz wysokość opłat i kaucji określa Dyrektor Biblioteki.

§ 12

Bibliotekarz zobowiązany jest, na życzenie czytelnika, udzielić mu informacji dotyczących książek, doboru lektury, zestawień literatury na interesujący go temat oraz wskazówek, co do sposobu pracy nad książką Bibliotekarze zobowiązani są do zapoznania czytelnika z niniejszym Regulaminem i udostępnianie go na każde życzenie.

Regulamin zatwierdzony przez Władze Miasta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbroszczyk Iwona
 • opublikował: Iwona Zbroszczyk
  data publikacji: 2012-07-06 11:03
 • zmodyfikował: Iwona Zbroszczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-14 11:22:08